Zintegrowany System Monitorowania Mediów MMC MajorDomus to specjalistyczne narzędzie, składające się z infrastruktury sieciowej i pomiarowej oraz serwerów danych z multiplatformowym, a więc dostępnym praktycznie na dowolnych systemach operacyjnych oprogramowaniem, do którego podstawowych zadań należy:

 1. Bieżący monitoring stanu sieci i urządzeń pomiarowych oraz gromadzenie danych.
  2. Identyfikacja i lokalizacja zdarzeń alarmowych oraz bezzwłoczne powiadamianie o nich.
  3. Analiza odczytów w zadanych okresach czasowych oraz udostępnianie zgromadzonych danych w postaci raportów oraz eksportu tych danych do formatu CSV umożliwiającego ich prezentację w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym.

Połączenia systemu monitorowania mediów

System umożliwia podłączenie praktycznie dowolnego licznika pomiarowego umożliwiającego komunikację z nim. Daje to właściwie nieograniczone możliwości w zakresie monitorowania zużycia nie tylko typowych mediów jak ciepło, woda, prąd czy gaz, lecz praktycznie dowolnych substancji gazowych, płynnych i półpłynnych.

System monitoringu mediów – lokalny - rozproszony

Praca systemu może odbywać się zarówno w ramach struktury lokalnej jak i rozproszonej, co oznacza możliwość bieżącego monitorowania i gromadzenia na serwerach danych z obiektów zlokalizowanych praktycznie w dowolnym miejscu na świecie, a dla operatorów systemu monitoringu mediów właściwie nieograniczony dostęp do tych danych, bez konieczności używania specjalistycznych aplikacji systemowych, wyłącznie przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej.

Oprogramowanie systemu monitoringu mediów

Oprogramowanie, którego podstawowymi z punktu widzenia użytkownika apletami są M-Visio Centre, M-Visio Local, zapewnia całkowite bezpieczeństwo w gromadzeniu i dostępie do danych dzięki stosowaniu zaawansowanych algorytmów szyfrujących, praktycznie uniemożliwiających zarówno odtworzenie skopiowanych danych, jak również nieautoryzowany dostęp do nich.

M-Visio Centre i Local

Aplety M-Visio Centre i Local służą do analizy odczytów z liczników oraz do przygotowywania raportów z pracy tych urządzeń. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że aplet M-Visio Centre służy do analizy odczytów z liczników wchodzących w skład wszystkich sieci i podsieci lokalnych, tworzących system monitorowania mediów, podczas gdy aplet M-Visio Local do analizy odczytów z liczników w obrębie sieci lokalnej. Możliwości obu apletów są podobne, jednak ze  względu na obsługiwaną strukturę różnią się pomiędzy sobą interfejsem graficznym.

Praca z apletami odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej po uprzednim zalogowaniu i jest możliwa w jednym z dwóch trybów:
• W trybie wykresów
• W trybie raportów

W trybie wykresów wybór licznika pozwala na otwarcie panelu licznika w głównej części okna. Aplety umożliwiają jednoczesne otwarcie paneli wykresów dla wielu liczników, poprzez proste zaznaczenie interesujących użytkownika liczników z listy. Panel licznika jest podzielony na dwie części: obszar wykresów oraz obszar informacji dodatkowych.

 

W obszarze wykresów dostępne są następujące typy wykresów:

 • Wykres przyrostów – wykres słupkowy wartości przyrostów w zadanym interwale.
 • Wykres odczytów – wykres liniowy dla poszczególnych punktów odczytów.
 • Historia alarmów – lista zdarzeń alarmowych dla danego licznika w zadanym okresie.
 • Stała szerokość – pozwala na zdefiniowanie szerokości słupków.

Możliwy jest wybór wielokrotny – wtedy okna są rysowane jedno po drugim.

W obszarze wykresów prezentowane są również informacje systemowe, m.in. alarmy z podaniem daty i czasu oraz informacje dodatkowe dotyczące prezentowanego wykresu, w tym zakresu czasowego. Aplet umożliwia dokonanie wyboru zakresu dat z dokładnością do 1 minuty. Dostępne są pre-definiowane zakresy:

 • Bieżący dzień, bieżący tydzień, bieżący miesiąc.
 • Ostatni dzień, ostatni tydzień, ostatni miesiąc.

Przy ustawieniu ręcznym można zdefiniować dowolny zakres. Panel licznika udostępnia również dodatkowe informacje pogrupowane w następujący sposób:

 • Szczegóły – szczegóły licznika takie jak: typ licznika, medium, producent i opis.
 • Info – bieżący odczyt i lista ostatnich alarmów oraz wartość zużycia za wybrany okres.

 

Ustawienia poszczególnych paneli liczników mają swoje odzwierciedlenie w tworzonych raportach szczegółowych, które odzwierciedlają pracę każdego licznika osobno.

Raport ogólny zawiera zestawienie poszczególnych liczników w formie czytelnej tabeli z podsumowaniem końcowym.

Aplikacje M-Admin w systemie monitoringu mediów

Aplikacje M-Admin Centre oraz Local służą do definiowania parametrów pracy oraz użytkowników systemu sterowania mediami

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ