Aktywne projekty, informacje

Dodano 10.09.2018

1. Informacja o wsparciu udzielonym firmie EMPEL SP. Z O.O. SP. K. współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy. Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach. Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór numer RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18

Przedmiotem wsparcia jest usługa badawczo-rozwojowa: „Przygotowanie dla firmy EMPEL koncepcji oraz opracowanie studium wykonalności elektrozaczepów (elektrozamków) dla zastosowań komercyjnych”