CONPASS MIP

Oparta o konstrukcję typu „van” mobilna jednostka skanująca zawierająca kompleksowy skaner ciała i stację operatorską

COMPASS MIP (Mobilny Punkt Kontrolny) został zaprojektowany jako przenośny i elastyczny system kontroli rentgenowskiej przeznaczony do obsługi imprez (oraz miejsc) plenerowych. Ta mobilna jednostka skanująca do ciała jest dostarczana wraz z autonomicznym generatorem, który umożliwia bardzo szybkie jej przygotowanie bardzo (w ciągu 10-15 minut) i wykorzystanie dla celów masowej lub selektywnej kontroli osobistej na każdej imprezie masowej.

CONPASS MIP ułatwia przeprowadzanie skanowania, którego celem jest ochrona imprez masowych, przeprowadzanie procedury kontroli specjalnych, kontrola celna pod kątem ukrytych lub połkniętych medykamentów, a także inne działania specjalne. Kompleksowy skaner CONPASS MIP działa praktycznie w każdych warunkach pogodowych, w szerokim zakresie temperatur i wilgotności otoczenia, w deszczu i śniegu.

Ze względu na swoją doskonałą mobilność i wysoką przepustowość systemu selekcji osób transmisyjny system rentgenowski CONPASS MIP może zagwarantować bezpieczeństwo w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie i bez konieczności zastosowania dodatkowej infrastruktury.

W ciągu kilku sekund kompleksowy skaner CONPASS umożliwia wykrycie i identyfikację ukrytych przedmiotów metalowych i niemetalowych, takich jak:

 • Żelatyna wybuchowa
 • Płyn łatwopalny
 • Łatwopalne materiały
 • Płyny i gazy paraliżujące
 • Broń biała i palna – w tym również ta wykonana z ceramiki.
 • Przedmioty z ostrzem
 • Wszelkie inne przedmioty, które mogą być uważane za niebezpieczne

CYFROWA TECHNOLOGIA OBRAZOWANIA (X-RAY)

Cyfrowe pełnometrażowe rentgenowskiego obrazowanie projekcyjne osoby odbywa się z wykorzystaniem technologii skanowania szczelinowego kompleksowego skanera CONPASS i obejmuje następujące etapy:

 • Osoba kontrolowana pozostaje w położeniu stałym na ruchomej platformie (na oznaczonym miejscu)
 • Po rozpoczęciu skanowania włącza się generator rentgenowski i platforma rozpoczyna płynne przemieszczanie się prostopadle do płaskiego elementu w kształcie wachlarza
 • W procesie skanowania promienie rentgenowskie, które przeszły przez organizm ludzki, rzutują na pionowy multi-element przetwornika rentgenowskiego, który generuje sygnały elektryczne proporcjonalne do stopnia tłumienia rentgenowskiego ze strony różnych tkanek ciała oraz innych przedmiotów na lub wewnątrz ciała
 • Zarejestrowane sygnały elektryczne są przesyłane za pośrednictwem jednostki interfejsu do komputera w celu przeprowadzenia dalszej obróbki
 • Po wykończeniu skanowania obraz rentgenowski osoby poddawanej kontroli wyświetlany jest na monitorze komputera

Technologia skanowania szczelinowego umożliwia:

 • Pełne obrazowanie rentgenowskie osób
 • Niska dawka promieniowania umożliwia wielokrotne (do 2500 razy) kontrolowanie tej samej osoby w ciągu roku
 • Wysoka wykrywalność
 • Wykrycie podczas jednego skanowania różnego rodzaju obcych przedmiotów (z uwzględnieniem wybuchowej żelatyny) – ukrytych zarówno na ciele, jak i w odzieży czy wewnątrz ciała (połknięcia lub ukrycie w naturalnych jamach ciała)
 • Wysoka stopa przepływu (kontrola osobista nie jest konieczna)
 • Na jakość obrazu nie mają wpływu przypadki promieniowania rozproszonego

BEZPIECZEŃSTWO PROMIENIOWANIA CONPASS MIP

Tryby działania systemu wgrane zostały przez producenta przy montażu jednostki i nie mogą zostać zmienione przez operatora. Następujące cechy konstrukcyjne systemu pozwalają na zminimalizowanie liczebności kadry oraz dawki promieniowania:

 • Generator rentgenowski zamknięty w obudowie ochronnej
 • System diafragm szczelinowych umożliwia uzyskanie wąskiej wachlarzowatej wiązki
 • Migawka zabezpieczająca odcina promieniowanie rentgenowskie od generatora
 • Wbudowany filtr radiacyjny
 • Bardzo czuły cyfrowy rentgenowski konwerter radiacyjny
 • Wbudowany dozymetr przeznaczony do monitorowania dawek, na jakie ludzie są narażani – dowolny tryb pracy generatora rentgenowskiego
 • Portalowy wyłącznik awaryjny z ustaloną pozycją czerwonego przycisku w formie grzybka odcina promieniowanie rentgenowskie od generatora przy wykorzystaniu zabezpieczającej migawki rentgenowskiej i zatrzymuje platformę;
 • Czerwone światła sygnalizacyjne (portal) wskazują na generowanie promenowanie i ruch platformy

Migawka rentgenowska odcina promieniowanie od generatora w przypadku odchyleń związanych z mechanizmami systemowymi oraz odchyleń parametrów i warunków pracy urządzeń elektronicznych, które określone zostały przez producenta, jak i również w przypadku awarii. W przypadku awarii przesłony ochronnej wysokie napięcie nie jest transferowane do lampy rentgenowskiej. Oprogramowanie sprawdza system po jego włączaniu i w trakcie skanowania. Wiadomości o wykrytych błędach są wyświetlane na monitorze operatora. Kabina kierowcy jest zabezpieczana osłoną zainstalowaną pomiędzy samą kabiną a strefą skanowania. Połączone tarcze wykonane z przezroczystego plastiku ochronnego oraz powlekane galwanicznie panele są instalowane w pobliżu portalu systemu kompleksowej kontroli w celu ochrony kabiny operatora. Przezroczyste plastikowe panele mogą być pokryte specjalną folią uniemożliwiającą wgląd do kabiny operatora z obszaru skanowania.

STREFA OCHRONY SANITARNEJ

Personel i ochrona radiologiczna ludności w pobliżu otwartych drzwi strefy skanowania zapewniana jest poprzez ustanowienie strefy ochrony sanitarnej – z wykorzystaniem stożków drogowych i taśmy odgradzającej. Zgodnie z wymogami prawa krajowego dot. ochrony przed promieniowaniem użytkownik samodzielnie określa wymiary wyznaczanej (kontrolowanej) strefy ochrony sanitarnej.

WIELKOŚĆ DAWKI – OSOBY KONTROLOWANE

Dawka na osobę kontrolowaną (jedna kontrola) nie przekracza zadanej przez producenta wartości 0,1 uSv. Roczna wielkość ustalona dla tego systemu – w odniesieniu do dawki na osobę i w przypadku powtarzających się inspekcji – jest równa 25% limitu dawki techno genowej promieniowania dla ludności, czyli 0,25 mSv rocznie.

Biorąc pod uwagę powyższe cechy systemu, sprawia to możliwe jest wykonanie do 2500 inspekcji rocznie lub 6-7 inspekcji dziennie (moc dawki na jedno skanowanie odpowiada 0,1 μSv) na jedną i tę samą osobę. Podczas korzystania z trybu zwiększonej penetracji – w celu wykrycia połkniętych medykamentów leków – kontrolowana dawka na osobę w jednej inspekcji nie przekracza wartości ustawionej przez producenta 0,3 μSv. Dawka 0,2 uSv odebrana przez kontrolowaną osobę podczas jednej kontroli jest porównywalna z dawką promieniowania zewnętrznego średniego naturalnego tła radiacyjnego Ziemi odbieranego w ciągu 48 minut lub podczas 1,5-2,5 minut lotu w samolocie na wysokości 8 -10 km.

SPECYFIKACJE DODATKOWE

Podstawowe wymiary kompleksowego skanera CONPASS MIP nie przekraczają:

 • długość: 6,363 mm [250.5''] (bez uwzględnienia tylnego stopnia)
 • szerokość: 2,050 mm [80.7''] (bez uwzględnienia lusterek wstecznych)
 • wysokość: 3,150 mm [124.0'']
Zasilanie jest doprowadzane:

 • faza pojedyncza 230+- 10% VAC, 50/60 Hz instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia
 • generator (zdalnie)
Pobór mocy: maks. 4 kVA
Czas wejścia w tryb operacyjny nie przekracza 15 minut po włączeniu urządzenia
Jednostka kontrolna nie jest przeznaczona do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem i pożarem – zgodnie z zasadami projektowania i eksploatacji instalacji elektrycznych

Modyfikacja CONPASS MIP (mobilny punkt kontrolny) została wykorzystana z powodzeniem w chińskiej policji (komisariat).